Mouse Strain Datasheet - 031722
B6.Cg-Apoetm1.1(APOE*4)Adiuj Appem2Adiuj Trem2em1Adiuj/J