Mouse Strain Datasheet - 031668
B6(SJL)-Cr2tm1(CR2,CR1)How Apoetm1.1(APOE*4)Adiuj Trem2em1Adiuj/J