Mouse Strain Datasheet - 030922
B6.Cg-Mthfrem1Adiuj Apoetm1.1(APOE*4)Adiuj Trem2em1Adiuj/J
Stock No:
030922 |
Mthfr*C677T/APOE4/Trem2*R47H