Mouse Strain Datasheet - 025735
CByJ;CXB10-Tshrhyt-3J/GrsrJ