Mouse Strain Datasheet - 024583
B6.Cg-Myo10m1J/GrsrJ