Mouse Strain Datasheet - 018648
B6.129S6(Cg)-Itgb2tm1.1Mskim/J