Mouse Strain Datasheet - 017890
B6(Cg)-Shank3tm1.2Bux/J
Stock No:
017890 |
Shank3- (Shank3Δ ex4-9)