Mouse Strain Datasheet - 017889
B6(Cg)-Shank3tm1.1Bux/J
Stock No:
017889 |
Shank3flox ex4-9