Mouse Strain Datasheet - 017523
129S6.Cg-Tg(Gfap-TK)7.1Mvs/RhnJ