Mouse Strain Datasheet

FVB.129S6-Gt(ROSA)26Sortm1(Pik3ca*H1047R)Egan/J

Stock No:
016977 |
R26-Pik3caH1047R
  • Live