Mouse Strain Datasheet - 016099
B6.Cg-Kcnn2bc-7J/GrsrJ