Mouse Strain Datasheet - 008773
B6.129P2-Runx3tm1Itan/J