Mouse Strain Datasheet - 008654
STOCK Trpa1tm2.1Kykw/J