Mouse Strain Datasheet - 008623
B10.Cg-Cacna1aTg-5J/LetJ