Mouse Strain Datasheet - 008113
B6;129S-Ap3b2m2J/GrsrJ