Mouse Strain Datasheet - 007741
B6.129-Arg1tm1Rki/J