Mouse Strain Datasheet - 007675
B6;129S4-Lhx3tm1Lmgd/J