Mouse Strain Datasheet - 007661
B6;129S6-Slc9c1tm1Gar/J