Mouse Strain Datasheet - 006836
B6.129-Dag1tm1Kcam/J
Stock No:
006836 |
Dag1 KO