Mouse Strain Datasheet - 006305
B6Ei.Cg-Nr0b1tm1.1Lja Tg(Sry)2Ei Chr YAKR/EiJ