Mouse Strain Datasheet - 005698
B6.Cg-Tg(Gfap-TK)7.1Mvs/J