Mouse Strain Datasheet - 004994
B6.129X1-Camk4tm1Tch/J
Stock No:
004994 |
CaMKIV/Gr KO