Mouse Strain Datasheet - 004768
B6;129S4-Ush1cdfcr-2J/J
Stock No:
004768 |
deaf circler 2 Jackson