Mouse Strain Datasheet - 004373
B6;129S6-Apaf1tm1Her/J
Stock No:
004373 |
Apaf1 KO