Mouse Strain Datasheet - 003563
B6.Cg-Tg(Cebpb-tTA)5Bjd/J