Mouse Strain Datasheet - 003295
B6;129-Ednrbtm1Ywa/J