Mouse Strain Datasheet - 003179
STOCK Cdh2tm1Hyn/J
Stock No:
003179 |
N-cadherin KO