Mouse Strain Datasheet - 002717
B6;C-Cntn1m1J/GrsrJ