Mouse Strain Datasheet - 002239
B6 x BALB/cJ-Gdf5bp-3J/J