Mouse Strain Datasheet - 000974
C57BL/6J-Lgi4clp/J